Algemene voorwaarden & Disclaimer

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Holos Praktijk voor E.A.V. en Bioresonantie, therapeut Marjanne van Gortel, hierna te noemen therapeut of dienstverlener, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 8104473.

Therapeut en cliënt nemen ieder hun verantwoordelijkheid in de behandelingen zoals die zijn afgesproken. De natuurgeneeskundige behandeling kan reguliere geneeswijzen aanvullen, maar vervangt deze niet. Cliënt raadpleegt bij klachten altijd eerst de behandelend arts.

 

Artikel 1. Definities

1. Therapeut of dienstverlener: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht heeft aangenomen. In dit geval te weten Marjanne van Gortel / Holos Praktijk voor E.A.V. en Bioresonantie.

2. Opdrachtgever of cliënt: de natuurlijke persoon die aan therapeut / dienstverlener opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden / behandelingen / consulten en/of het leveren van middelen.

 

Art. 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen bovengenoemde therapeut/ dienstverlener en opdrachtgever.

 

Art. 3. Uitvoering van de overeenkomst

1. Therapeut zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan therapeut worden meegedeeld.

3. Therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt.

4. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment van het eerste consult tot wederzijdse opzegging.

5. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of zolang de behandeling duurt, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

6. Wijzigingen van, dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

 

Art. 4. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen.

2. Therapeut zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

3. Therapeut heeft te allen tijde het recht, de overeenkomst, zonder opgave van reden, met opdrachtgever te beëindigen, zonder restitutie van voorafgaande consulten en/of aanschaf van middelen.

 

Artikel 5. Opzegging

Opdrachtgever en therapeut kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de gebruikelijke annuleringstermijn van 24 uur in acht genomen wordt (zie artikel 7.)

 

Artikel 6. Overmacht

Indien therapeut haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat therapeut alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

 

Artikel 7. Annulering

1. Afspraken dienen telefonisch of per email op maandag t/m zaterdag, minimaal 24 uur voor de afspraak geannuleerd te worden. Een afspraak op maandag 12.00 uur dient dus uiterlijk zaterdag 12.00 uur voorafgaande aan de afspraak geannuleerd te worden.
Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult door  opdrachtgever, behoudt therapeut zich het recht voor om, gezien de gereserveerde tijd, het gehele consultbedrag in rekening te brengen.

2. Therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft datum en tijdstip. Dit zal therapeut eveneens 24 uur vóór het afgesproken tijdstip kenbaar maken, waarbij voor opdrachtgever de meest gunstige tijd zal worden aangehouden.

 

Art. 8 Geheimhouding

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.

 

Art. 9. Klachten

Opdrachtgever is gehouden om klachten over de verrichte consulten/therapieën/leveringen/werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende consulten/therapieën/leveringen/werkzaamheden schriftelijk te melden aan therapeut, bij gebreke waarvan het recht van opdrachtgever, om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.
Informatie over de klachtenregeling met betrekking tot de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) vermeldt therapeut op de website.

 

Art. 10. Betaling

1. Betaling dient te geschieden op dezelfde dag na behandeling of levering, contant, middels directe overmaking of bij geval van storing binnen 3 dagen na factuurdatum op het door therapeut/dienstverlener aangegeven bankrekeningnummer. Na verstrijken van een termijn van 8 dagen na factuurdatum is opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke rente aan dienstverlener verschuldigd.

2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft therapeut, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

3. Derhalve heeft therapeut het recht om na het versturen van 2 betalingsherinneringen over te gaan tot incassering via een door therapeut gekozen incassobureau en/of indien nodig gerechtsdeurwaarder.

4. Indien de zaak is overgedragen aan het door therapeut gekozen incassobureau of gerechtsdeurwaarder, onttrekt therapeut zich volledig van de incassering. Overleg over eventuele betalingsregelingen e.d. kunnen dan door opdrachtgever alleen nog gepleegd worden met het incassobureau/de gerechtsdeurwaarder.

5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever.

 

Art. 11. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van therapeut/dienstverlener is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van therapeut/dienstverlener wordt uitbetaald.

2. Bij de uitvoering van de dienstverlening van therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.

3. Therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening voordoen bij  opdrachtgever/cliënt, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van therapeut. Therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

4. Therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat opdrachtgever/cliënt de door therapeut gegeven mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van therapeut beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan opdrachtgever/cliënt.

6. Opdrachtgever/cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij therapeut aansprakelijk wil stellen.

7. Therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of overige natuurgeneeskundige middelen. De leverancier van deze supplementen en/of overige natuurgeneeskundige middelen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar.

8. Opdrachtgever is verplicht alle relevante informatie over de medische situatie en het verleden, het gebruik en wijziging van medicatie door te geven aan therapeut.

9. De uit de behandelingen voortvloeiende adviezen of aanbiedingen zijn maximaal drie maanden geldig. Daarna dient het advies herijkt te worden in een individueel consult of te worden gestaakt.

 

Art. 12. Tarieven

1. Dienstverlener is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven te verhogen, onder meer bij tussentijdse verhogingen en/of toelagen op goederenprijzen, kosten van materialen, halffabricaten of diensten, die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, verzendkosten, lonen of sociale lasten, waardedaling van de overeengekomen valuta en alle overige overheidsmaatregelen die prijsverhogend werken waardoor de kostprijs wordt verhoogd. In het voorkomende geval zal de betrokkene daarvan zo spoedig als mogelijk op de hoogte worden gesteld.

2. Indien cliënt later komt dan de afgesproken tijd, wordt deze tijd verrekend met de afgesproken consulttijd, zodat eventuele volgende cliënten hier geen hinder van ondervinden.

3. Therapeut behoudt het recht de tarieven te wijzigen.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en therapeut waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door therapeut/dienstverlener worden gewijzigd en aangepast. Dit geldt tevens voor alle op de website verschafte informatie alsmede de data en voorwaarden van openingstijden en overige activiteiten. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Disclaimer

De website met haar onderdelen is eigendom van Holos Praktijk voor E.A.V. en Bioresonantie, hierna te noemen Praktijk Holos. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming van Praktijk Holos. De informatie op de site wordt geregeld aangepast. Praktijk Holos behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Deze website bevat geen gezondheidsclaims en geen medische claims. De informatie op deze website is informatief van aard en niet bedoeld als persoonlijk medisch advies. Hoewel bij het samenstellen van de informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kan de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist zijn.

Praktijk Holos sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en de daarin getoonde informatie.

Praktijk Holos stelt alles in het werk om misbruik te voorkomen. Zij is derhalve niet aansprakelijk voor informatie die door gebruikers van de website worden verzonden of anderszins openbaar worden gemaakt

Wetgeving

Sinds 14 december 2012 is er de nieuwe Europese wetgeving van kracht. Er mogen geen medische claims en/of gezondheidsclaims gemaakt worden bij de toepassing van voeding (alles wat men eet en drinkt), voedingssupplementen en homeopathische middelen. Mits deze zijn goedgekeurd door de EFSA (European Food Safety Authority). Deze nieuwe wetgeving wordt gecontroleerd en in stand gehouden door de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit).