Hoe gaat Holos om met uw privacy?

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een cliëntendossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Naast persoonsgegevens bevat uw dossier medische gegevens, zoals aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die afkomstig zijn van een andere zorgverlener, bijv. uw huisarts, en gegevens die u zelf aangeleverd hebt.

De bewaartermijn van uw dossier is 20 jaar gerekend vanaf het laatste contact. 
 
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens, door deze te bewaren in een afgesloten ruimte of in een afgesloten kast.

Het dossier is niet digitaal. Alleen de vragenlijst die u per mail stuurt is digitaal. Mijn Wifi-router is beveiligd.
 
Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik gebruik uw
persoons- en medische gegevens bij het uitvoeren van het met u overeengekomen behandelplan. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw toestemming. 
 • Om u telefonisch of schriftelijk (per email en/of per post) te kunnen benaderen.
 • Voor het gebruik bij waarneming tijdens mijn afwezigheid of langdurige ziekte. 
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing of intervisie. Dat houdt in dat uw klachtenbeeld besproken wordt, zonder uw naam te noemen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of de gegevens eerder dan de wettelijke termijn van 20 jaar te laten vernietigen. Daarvoor moet u wel een verklaring ondertekenen, zodat ik kan aantonen dat ik aan de wettelijke eisen voldoe. 

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn boekhouder een factuur kan opstellen.
 

Privacy op de factuur

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze kan declareren.

 • uw naam, adres en woonplaats 
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘Behandeling bioresonantie therapie’
 • uw polisnummer van de ziektekostenverzekering
 • de kosten van het consult
 • eventueel aangeschafte voedingssupplementen en/of hulpmiddelen

 De boekhouder kan deze gegevens ook inzien bij het opmaken van de jaarrekening. Met de boekhouder heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

Wijzigingen Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29 februari 2024.

Ik kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.